Początkiem maja br. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej wydał postanowienie o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec spółki GetBack, wierzyciele spółki nadal jednakże nie mogą spać spokojnie, gdyż zgodnie ze złożonym wnioskiem, nie wszystkie wierzytelności zostaną zaspokojone w całości.

W takiej więc sytuacji zasadne jest podjęcie przez wierzycieli innych kroków by odzyskać zainwestowane środki, udział w postępowaniu restrukturyzacyjnym nie jest bowiem jedynym rozwiązaniem na odzyskanie pieniędzy, trzeba tylko wiedzieć z jakich rozwiązań przewidzianych prawem należy skorzystać.

Zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, przez reklamację rozumie się wystąpienie skierowane do podmiotu rynku finansowego przez jego klienta, w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego.

Powołana ustawa zawiera również definicję podmiotu rynku finansowego, podmiotem tym będzie więc m.in. instytucja oferująca zakup akcji lub innych usług finansowych, a zatem w definicji tej mieszczą się również takie firmy, które oferowały obligacje spółki GetBack.

Przeczytaj także:

Zawiadomienie do prokuratury GetBack – nie tylko misseling.

Idąc zaś dalej tym tropem, klienci, którzy zainwestowali w obligacje spółki GetBack mogą złożyć w chwili obecnej reklamację i w ten sposób dochodzić zwrotu zainwestowanych pieniędzy, żeby jednakże reklamacja była skuteczna, pamiętać należy, że musi ona odpowiadać warunkom wskazanym w ustawie.

Reklamacja przede wszystkim może być złożona w każdej jednostce podmiotu rynku finansowego obsługującej klientów, w jednej z trzech przewidzianych ustawą form. Reklamację klient może więc złożyć w formie pisemnej, a zatem osobiście w jednostce podmiotu rynku finansowego obsługującej klientów, albo może ją przesłać pocztową; ustnie- możliwe jest złożenie reklamacji telefonicznie, jak również osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce, oraz w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, jeżeli oczywiście takie środki zostały do tego celu wskazane przez podmiot rynku finansowego.

Co istotne, ustawa nakłada na podmiot rynku finansowego obowiązek informacyjny dotyczący procedury składnia i rozpatrywania reklamacji, podmiot rynku finansowego zobowiązany zatem jest do umieszczenia w umowie zawieranej z klientem informacji dotyczących miejsca i formy złożenia reklamacji, terminu jej rozpatrzenia oraz sposobu powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji. W sytuacji, gdy podmiot rynku finansowego naruszy wskazane obowiązki, wówczas Rzecznik Finansowy może nałożyć na niego karę pieniężną w wysokości do 100 000 zł. 

Po prawidłowym złożeniu przez klienta reklamacji, podmiot rynku finansowego rozpatruje ją i udziela klientowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź może zostać przekazana również za pomocą poczty elektronicznej, jednakże takie rozwiązanie jest możliwe do zastosowania tylko na wniosek klienta. Podmiot rynku finansowego obowiązany jest udzielić odpowiedzi na złożoną reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem, w praktyce może się więc okazać, że odpowiedź na reklamację trafi do klienta po upływie ustawowego terminu na jej rozpatrzenie, ale tak naprawdę podmiot ten termin zachowa, gdyż wysłał odpowiedź przed jego upływem.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, gdy rozpatrzenie reklamacji i udzielenie na nią odpowiedzi nie jest możliwe w ciągu 30 dni, termin do udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony, w takim jednak przypadku, podmiot rynku finansowego zobowiązany jest o tym poinformować klienta, a w informacji jest zobowiązany wyjaśnić przyczynę opóźnienia, wskazać okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określić przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku niedotrzymania przez podmiot rynku finansowego terminu do rozpatrzenia reklamacji, podstawowego lub przedłużonego, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

Co bardzo istotne, przepisy nie wskazują jakie minimalne informacje powinna zawierać reklamacja oraz jakie nieprawidłowości dotyczące usług finansowych będą przesądzały o zasadności takiej skargi. W praktyce przyjmuje się jednakże, że chodzi tutaj przede wszystkim o ocenę zgodności działań podjętych przez podmiot rynku finansowego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym świetle oceniane są więc postanowienia zawartej z klientem umowy.

W sytuacji, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, klient może odwołać się od stanowiska zawartego w odpowiedzi, jeżeli podmiot rynku finansowego przewiduje tryb odwoławczy; skorzystać z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów, również jeżeli podmiot rynku finansowego przewiduje taką możliwość; wystąpić  z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, bądź może wystąpić z powództwem do sądu powszechnego. Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego nie oznacza zatem dla klienta, że nie może dochodzić swych praw w inny sposób.

Jak złożyć reklamację w sprawie obligacji GetBack?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *