Co jakiś czas w mediach głośno robi się o kolejnym pozwie zbiorowym oraz o grupie poszkodowanych, walczących w ten sposób w sądzie przeciwko jakiejś instytucji finansowej. Możliwość występowania wraz z innymi poszkodowanymi wydaje się być na pierwszy rzut oka atrakcyjna, jednak nie zawsze jest tak w rzeczywistości.

Postępowanie grupowe to rodzaj postępowania sądowego, w którym po stronie powodowej występuje grupa co najmniej dziesięciu poszkodowanych. Jest to stosunkowo młoda instytucja w polskim prawie, gdyż została wprowadzona zaledwie dziewięć lat temu. W przypadku postępowań przeciwko instytucjom finansowym wydaje się być często stosowana, dlatego warto przyjrzeć się jej bliżej i ocenić wady i zalety.

Postępowanie grupowe znajduje zastosowanie w sprawach o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, z tytułu czynów niedozwolonych, z tytułu odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania umownego lub z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, a także w odniesieniu do roszczeń o ochronę konsumentów. Jak już zostało zasygnalizowane na wstępie, wszczęcie postępowania wymaga zgromadzenia grupy co najmniej dziesięciu osób, których roszczenia zostały ujednolicone poprzez zrównanie wysokości roszczenia dochodzonego przez członków grupy. Ustawa dopuszcza, by w ramach całej grupy, w celu ujednolicenia wysokości roszczeń, tworzyć co najmniej dwuosobowe podgrupy, jednak charakter i wysokość żądań muszą być jednakowe.

Grupę reprezentuje jeden z jej członków i to on sam wnosi powództwo przed właściwy sąd okręgowy, działając w imieniu i na rzecz wszystkich członków grupy, którzy złożyli stosowne oświadczenie o przystąpieniu do niej. Pozostali nie biorą zatem czynnego udziału w postępowaniu, nie składają zeznań i wyjaśnień i zdani są na swojego reprezentanta.

Przeczytaj także:

Prawne możliwości dochodzenia roszczeń dla obligatariuszy Getback

Co prawda na wniosek co najmniej połowy członków sąd może zmienić reprezentanta, jednak co do zasady, możliwość czynnego działania członków grupy jest mocno ograniczona. Odmiennie sytuacja powodów kształtuje się w postępowaniu indywidualnym, gdzie każdy występując jako strona wszczynająca postępowanie, ma prawo czynnego uczestnictwa na każdym etapie sprawy.

Warto wspomnieć również, iż w postępowaniu grupowym obowiązuje tak zwany przymus adwokacko-radcowski, czyli grupa musi być reprezentowana przez pełnomocnika zawodowego. Jest to kolejna różnica w stosunku do postępowań indywidualnych, w których nie trzeba – za wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym – korzystać z pomocy radcy czy adwokata.

Po otrzymaniu powództwa sąd w pierwszej kolejności bada, czy sprawa nadaje się do rozpoznania w postępowaniu grupowym, a następnie – o ile podstawy ku temu zachodzą – ogłasza publicznie wszczęcie postępowania. Ma to umożliwić innym poszkodowanym, którzy dotychczas tego nie zrobili, dołączenie do grupy w postępowaniu grupowym. To właśnie jedna z przyczyn dlaczego o pozwach grupowych bywa czasem tak głośno, szczególnie w przypadku dużych i medialnych postępowań, w których występuje mnogość poszkodowanych. Jest to zdecydowana różnica w stosunku do postępowań indywidualnych, o których informacje nie przedostają się raczej do opinii publicznej.

Warto wspomnieć również o kosztach postępowania grupowego, gdyż kształtują się one odmiennie od postępowań indywidualnych. Co prawda opłata od pozwu ustalona została na nie więcej, niż 2% wartości roszczenia, a zatem znacznie mniej, niż w postępowaniu indywidualnym, gdzie wynosi aż 5%, jednakże należy pamiętać, iż w przypadku postępowań grupowych mamy do czynienia z sumą roszczeń wszystkich członków grupy, która liczyć może przecież nawet kilkadziesiąt, czy kilkaset osób. Koszty w toku postępowania również będą znacznie wyższe. Za przykład podać można chociażby wynagrodzenie biegłych, które będzie nieporównywalnie wyższe w przypadku, gdy biegły będzie miał za zadanie przeanalizować i sporządzić opinię na temat kilkudziesięciu umów, a nie jednej – jak ma to miejsce w postępowaniu indywidualnym. 

Nie sposób pominąć również czasu trwania postępowania. Mając na uwadze fakt, iż w postępowaniu grupowym odbywa się przecież najpierw wstępne badanie podstaw wniesienia powództwa, następnie dochodzi do publicznego ogłoszenia wszczęcia postępowania, po którym do grupy dołączać mogą kolejni członkowie, by wreszcie w toku sprawy zgromadzić i przeanalizować cały materiał dowodowy, postępowania grupowe trwają nieporównywalnie dłużej, niż postępowania indywidualne.

W połączeniu z wyższymi kosztami oraz brakiem możliwości czynnego uczestnictwa w sprawie, postępowania grupowe jawią się z punktu widzenia poszkodowanego zdecydowanie mniej atrakcyjnie i korzystne mogą okazać się tylko w szczególnych przypadkach. Warto zatem samodzielnie wszcząć postępowanie i dochodzić swoich praw i zaspokojenia roszczeń, nie czekając na zebranie się grupy i wszczęcie postępowania zbiorowego.

Kupiłeś obligacje Getback – skontaktuj się z nami już teraz po darmową indywidualną analizę Twojej sprawy
e-mail: adwokat@adwokatjsosnowski.pl w temacie wpisz „Obligacje Getback”

Obligacje GetBack pozew zbiorowy czy indywidualny przeciwko pośrednikom Lion’s Bank, Idea Bank, Bank Handlowy?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *