1.

Reprezentacja obligatariuszy w postępowaniu restrukturyzacyjnym wobec emitentów obligacji

W celu reprezentowania praw obligatariuszy sąd ustanawia kuratora.

Obligatariusze mogą działać w postępowaniu restrukturyzacyjnym również osobiście lub przez pełnomocnika, jeżeli zostali dopuszczeni do udziału w postępowaniu przez sędziego-komisarza. Sędzia-komisarz dopuszcza obligatariuszy do udziału w postępowaniu po wykazaniu, że przysługują im prawa z obligacji.

2.

Świadectwo depozytowe

Obligatariusze nieposiadający dokumentu potwierdzającego posiadanie obligacji powinni złożyć wniosek o wydanie świadectwa depozytowego lub innego dokumentu potwierdzającego stan posiadania. W zależności od rodzaju obligacji może to być zaświadczenie o odbiorze oryginału obligacji, zaświadczenie, że obligacje znajdują się w depozycie, dokument obligacji, potwierdzenie zapisu w ewidencji domu maklerskiego itp.

Dokument potwierdzający posiadanie obligacji jest niezbędny do wykonywania niektórych czynności w postępowaniu.

3.

Umieszczanie obligatariuszy w spisie wierzytelności

Nadzorca sądowy umieszcza w spisie wierzytelności obligatariuszy łącznie, wskazując sumę: 1) nominalną nieumorzonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego obligacji, których termin płatności przypada przed tym dniem, oraz sumę niezapłaconych odsetek od tych obligacji; 2) obligacji oraz odsetek płatnych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

W spisie wierzytelności wymienia się składniki majątku emitenta, na których ustanowiono zabezpieczenie rzeczowe praw obligatariuszy, i wskazuje, w jakiej wysokości obligatariusze prawdopodobnie nie zostaną zaspokojeni z przedmiotu zabezpieczenia.

4.

Głosowanie przy zawieraniu układu

Przy zawieraniu układu kurator głosuje sumą wierzytelności obligatariuszy objętych układem, przy czym przysługuje mu jeden głos od każdej sumy, która wynika z podziału sumy innych wierzytelności uprawniających do głosowania przez liczbę wierzycieli, którzy reprezentują te wierzytelności.Na zgromadzeniu wierzycieli kurator ma prawo głosu tylko w sprawach, które mogą mieć wpływ na prawa obligatariuszy.W przypadku gdy obligatariusze głosują na zgromadzeniu wierzycieli osobiście lub przez pełnomocnika, siłę głosów kuratora pomniejsza się o wartość wierzytelności głosujących obligatariuszy, a liczbę przysługujących kuratorowi głosów – o liczbę głosujących obligatariuszy.

 

5.

Jak działać w postępowaniu restrukturyzacyjnym – samodzielnie czy w grupie?

Obligatariuszy reprezentuje kurator powołany przez sąd, przed którym toczy się postępowanie restrukturyzacyjne. Jednak każdy z obligatariuszy może zwrócić się do sędziego-komisarza z wnioskiem o umożliwienie mu działania w tym postępowaniu samodzielnie lub przez wybranego pełnomocnika. Aby ubiegać się o prawo do działania osobiście należy wykazać, że jest się uprawnionym z obligacji, czyli udowodnić stosownymi dokumentami, że posiadamy obligacje Getback. Obligatariusze, którzy nie będą zgadzać się na przyjęcie konkretnych propozycji układowych, mogą głosować przeciwko układowi oraz wnosić zastrzeżenia do przyjętego układu po dopuszczeniu ich do osobistego udziału w postępowaniu, tzn. bez pośrednictwa kuratora.

 

Należy pamiętać, że w przypadku problemów emitenta lepsze rezultaty osiągają ci obligatariusze, którzy wykazują aktywność na wczesnym etapie postępowania. W przypadku działań zorganizowanych, z oczywistych względów o szybkość reakcji trudniej. Z drugiej strony działania zorganizowane pozwalają obligatariuszom na zmniejszenie kosztów dochodzenia swoich wierzytelności.

6.

Możliwość dochodzenie swoich należności poza postępowaniem restrukturyzacyjnym

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie stanowi przeszkody do dochodzenia swoich należności w sądzie. Ważne aby w tej sytuacji obligacje danej serii muszą być już wymagalne. Jeśli chodzi o możliwości obligatariuszy w zakresie dochodzenia wierzytelności z obligacji poza postępowaniem restrukturyzacyjnym GetBack, to jeśli zgodnie z warunkami emisji obligacji danej serii obligacje są już wymagalne (czy to na skutek nadejścia dnia wykupu, czy wskutek naruszenia przez emitenta warunków emisji obligacji powodującego wcześniejszą wymagalność wierzytelności, np. z uwagi na przewidzianą w warunkach emisji klauzulę cross-default) obligatariusze mogą wystąpić przeciwko GetBack z roszczeniem o zapłatę całej kwoty wykupu obligacji w postępowaniu sądowym.

 

Natomiast istnieje pewne ograniczenie natury praktycznej. Mianowicie w toku postępowania restrukturyzacyjnego GetBack, nie można prowadzić postępowań zabezpieczających oraz egzekucyjnych co do wierzytelności obligatariuszy, które są objęte układem. Po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego obligatariusze, których wierzytelności są objęte z mocy prawa układem nie mogą wszcząć przeciwko GetBack postępowań zabezpieczających oraz egzekucyjnych, zaś postępowania, które toczyły się przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego ulegają zawieszeniu. Jeżeli sąd zasądzi zwrot należności od Getback, to w toku postępowania restrukturyzacyjnego spółki obligatariusz nie będzie mógł rozpocząć egzekucji swojej wierzytelności. Należy także dodać, że z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ wszelkie postępowania zabezpieczające oraz egzekucyjne wszczęte przeciwko GetBack przed 10 maja br. (tj. przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego), które dotyczą wierzytelności objętych układem ulegną umorzeniu z mocy prawa.

7.

Co się stanie gdy Getback ogłosi upadłość?

W przypadku upadłości emitenta uprzywilejowaną pozycję będą miały osoby posiadające obligacje zabezpieczone na majątku spółki.W przypadku obciążenia konkretnego składnika majątku GetBack na rzecz określonej grupy obligatariuszy taki składnik majątku stanowi odrębną masę upadłości, z likwidacji której środki przypadają w pierwszej kolejności obligatariuszom zabezpieczonym na tym majątku. Dopiero po pełnym zaspokojeniu wszystkich wierzycieli dysponujących zabezpieczeniem na danym składniku majątku GetBack pozostałe środki z likwidacji tego przedmiotu wejdą do ogólnej masy upadłości i będą służyły zaspokojeniu wszystkich pozostałych wierzycieli.

8.

Czy istnieje ryzyko, że w ogóle nie odzyskam swoich należności z tytułu obligacji Geback?

Taki przypadek może zaistnieć w sytuacji, gdyby w toku postępowania upadłościowego nie wystarczyło jakichkolwiek środków pochodzących z likwidacji majątku Getback na zaspokojenie wierzytelności obligatariuszy, co skutkowałoby likwidacją emitenta.

 

W przypadku obligacji zabezpieczonych rzeczowo, np. poprzez ustanowienie hipoteki lub zastawu rejestrowego (zakładając, że nie ma wierzycieli uprawnionych z wyższym pierwszeństwem) niewyegzekwowanie choćby części wierzytelności wydaje się mało realne z uwagi na pierwszeństwo tych obligatariuszy w zaspokojeniu z przedmiotu stanowiącego zabezpieczenie. Należy jednak zaznaczyć, że poziom zaspokojenia wierzytelności obligatariuszy zależy w dużej mierze od realnej wartości przedmiotu zabezpieczenia, która ze względu na realia rynkowe może okazać się niższa niż wycena sporządzona przy emisji obligacji. W przypadku natomiast obligacji niezabezpieczonych takiego ryzyka nie da się wyeliminować .